Szkoła Podstawowa nr 9

Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi

Na podstawie § 12 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego - zarządzam, co następuje: Fundusz premiowy tworzy się: 1. dla pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi SP Nr 9 w Łomży w wysokości 20% planowanych wynagrodzeń zasadniczych tych pracowników - w ramach środków na wynagrodzenie osobowe tej grupy pracowników, 2. premię wypłaca się w okresach miesięcznych, 3. wysokość premii dla poszczególnych pracowników ustala dyrektor szkoły, 4. za podstawę obliczania premii przyjmuje się wynagrodzenie zasadnicze wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika, 5. dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży może pozbawić premii pracownika częściowo lub całkowicie między innymi w przypadku: a) nie osiągnięcia zadawalających wyników w pracy zawodowej a w szczególności: - złe przygotowanie i realizacja zadań zleconych przez dyrekcję SP Nr 9 - do 10%, - lekceważący stosunek do powierzonych obowiązków wynikających z zakresu czynności - do 10%, - niekulturalne odnoszenie się do przełożonych - do 10%, b) samowolne opuszczenie pracy w godzinach służbowych celem załatwienia spraw prywatnych i spóźnienia nieusprawiedliwione powyżej 20 minut - do 10%, c) samowolne dysponowanie do celów prywatnych sprzętem stanowiącym własność SP Nr 9 i materiałami powierzonymi do pracy bez zgody dyrekcji - do 10%, d) złe poszanowanie mienia oraz wszelkich urządzeń i materiałów stanowiących własność SP Nr 9 - do 10%, e) samowolne wykorzystanie dni wolnych za przepracowane wolne soboty, niedziele i święta, a także innych dni bez wcześniejszego uzgodnienia z dyrekcją - do 20%, Pracownik traci prawo do premii w całości w przypadku: a) przynoszenia, bądź spożywania napojów alkoholowych wszelkiego rodzaju, w przypadku zauważania takiego faktu pozbawia się premii w całości /bez udowadniania faktu spożywania/, b) wyrządzenia szkody SP Nr 9 ze swej winy, c) zagarnięcia mienia zakładu pracy, d) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, e) przystąpienie do pracy w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na użycie alkoholu albo inne naruszenie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, f) rażącego nie przestrzegania dyscypliny pracy, przepisów BHP i p.poż. Dyrektor szkoły może przyznać pracownikowi 30% premii w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj: - wykonywanie czynności wychodzących poza zakres obowiązków pracownika, Decyzja o potrąceniu premii za przewinienie zostanie każdorazowo podana ustnie przez dyrekcję szkoły pracownikowi w miesiącu premiowania. O decyzji dyrektora szkoły w sprawach premiowania za dany miesiąc nie przysługuje odwołanie. Regulamin premiowania obowiązuje od dnia 1 września 2000 roku.

Data powstania: poniedziałek, 30 kwi 2012 13:15
Data opublikowania: poniedziałek, 30 kwi 2012 13:17
Opublikował(a): Gawrych Zbigniew
Zaakceptował(a): Gawrych Zbigniew
Artykuł był czytany: 1621 razy